Reglement en privacy
Reglement en privacy

Algemeen reglement

 • Elk lid is welkom en wordt gerespecteerd. We streven naar een goede groepssfeer. Er is geen plaats voor pestgedrag.
 • Als danser ben je tijdig aanwezig in de dansles. Je wacht in de gang van de sporthal tot je docent je binnen laat.
 • Dansstudio Mudita is niet verantwoordelijk voor schade aan persoonlijk materiaal of verloren materiaal. Kostbare voorwerpen laat je het best thuis. Verloren voorwerpen worden verzameld door de sporthal zelf en kan je ophalen aan het onthaal.
 • Draag comfortabele sportkledij die past bij de dansactiviteiten. Enkel de lessen modern/hedendaags en jazz worden op blote voeten of footies gedanst. Bij de andere stijlen zijn sportschoenen verplicht. Zorg ervoor dat je sportschoenen proper zijn voor de les begint. Zo blijven de dansvloeren ook netjes voor andere groepen. Maak dus een onderscheid tussen binnen- en buitenschoenen. Haren worden opgestoken. Losse haren zijn niet toegelaten. Laat ook je juwelen thuis.
 • Inschrijvingsgeld kan enkel terugbetaald worden met een kortingsbon voor het volgende dansjaar, op het vertoon van een doktersbriefje (een doktersbriefje wordt enkel aanvaard vanaf 3 opeenvolgende gemiste danslessen).
 • Je kan je inschrijvingsgeld enkel betalen via overschrijving.
 • Tijdens de openlesdagen in de week van 6 tot en met 12 september 2021 kan je alle lessen gratis uitproberen. Wil je graag inschrijven? Dan kan je je online registreren via het platform Ledenbeheer. Het lidgeld moet betaald zijn vóór het begin van de 3de lesweek. Als dit niet wordt nagekomen, wordt deelname aan de les tijdelijk geweigerd tot het lidgeld betaald is.
 • Je kan enkel betalen per volledig dansjaar (september tot mei) of per semester. Als je als danser in het midden van een semester wil inschrijven, stuur je het best een mail naar info@dansstudiomudita.be. Wij bekijken dan wat mogelijk is.
 • Wie zich engageert voor een optreden of show komt die afspraak na. Als je bij uitzondering ziek bent, wordt dit gestaafd met een doktersbriefje. Aanwezigheid in de lessen is vereist. Bij afwezigheid gedurende 3 of meer trainingsmomenten zal deelname aan de show niet mogelijk zijn.
 • Wanneer een docent ziek is, wordt er altijd vervanging gezocht. Als er uitzonderlijk geen vervanging voorzien kan worden, wordt de les geannuleerd of ingehaald. Dit wordt altijd tijdig meegedeeld per e-mail. Als je als danser niet aanwezig kan zijn op de inhaalles wordt er geen terugbetaling gedaan van de gemiste les.
 • Ons lessenaanbod is onder voorbehoud. Een les heeft een minimumcapaciteit van 8 leden. Als dat aantal niet gehaald wordt, mogen wij als dansschool beslissen om de les uit het aanbod te halen. Dat wordt altijd duidelijk gecommuniceerd naar docent én leden.
 • Choreografieën mogen enkel met toestemming gebruikt worden voor andere doeleinden (bv. een optreden dat niet aan dansstudio Mudita gelinkt is). Dat wordt besproken met docenten en bestuur.
 • Dansers, ouders of sympathisanten worden verwacht de orde in danslessen en nevenactiviteiten te respecteren. Bij wangedrag zijn wij toegestaan het lid te schorsen zonder terugbetaling van het lidgeld.
 • Er bestaat een wet ter bescherming van de privacy die het publiceren van foto’s niet toestaat zonder toestemming (GDPR-wetgeving). Wanneer met dit reglement akkoord wordt gegaan, krijgt dansstudio Mudita de toestemming om foto’s, filmmateriaal e.d. te gebruiken op de website, op sociale media, in communicatie zoals nieuwsbrieven of mailings, bij projectie en andere publicaties.
 • Leden hebben respect voor het aanwezige materiaal in de zaal.
 • Enkel water is toegestaan in de danszaal. Andere dranken blijven thuis. Er wordt niet gegeten tijdens de lessen. Tussen twee lesmomenten kan er iets kleins gegeten worden in de gang, op voorwaarde dat de les tijdig wordt aangevat. Kauwgom en snoep zijn tijdens de les ten strengste verboden!
 • Alle dansers zijn verzekerd tegen ongevallen tijdens de lessen en tijdens de kortste weg van en naar huis.
 • (Ernstige) gezondheidsproblemen moet je altijd melden bij inschrijving.
 • Minderjarige dansers moeten afgezet en opgehaald worden in het gebouw. De dansers wachten in de danszaal op de verantwoordelijke die hem/haar komt oppikken. Als minderjarige leden toch toestemming hebben van thuis om alleen naar huis te gaan, zijn wij als dansschool niet verantwoordelijk voor mogelijke ongevallen of incidenten.
 • Dansers verlaten de zaal tijdens de les enkel met toelating van de docent. Vraag altijd beleefd toestemming en wacht op goedkeuring.
 • Breng je docent ervan op de hoogte wanneer je niet aanwezig kan zijn in de les. Dat kan via de WhatsApp- of Messengergroep met je docent of via het algemene e-mailadres info@dansstudiomudita.be.
 • Als je tijdens de les gekwetst bent, moet je dat onmiddellijk melden aan je docent. Wij zorgen voor verzekeringspapieren. Niet-gemelde incidenten kunnen later niet verzekerd worden door de dansschool.
 • Tijdens de les mogen toeschouwers de sportzaal niet betreden. Ouders wachten buiten in de gang. De docent kan aan het einde van de les eventueel een kleine demonstratie geven. Elke docent is vrij om dit te kiezen.
 • Beslissingen van docenten moeten gerespecteerd worden. Beleefdheid en respect vinden we zeer belangrijk. Als er problemen zijn, staan wij altijd open voor een gesprek. Aarzel dus niet om ons hiervan op de hoogte te brengen.
 • Onze danslessen volgen de schoolvakanties. Tijdens schoolvakanties en wettelijke feestdagen zijn er geen lessen omdat de sporthal op die momenten gesloten is. Als er nog andere data zijn waarop de zaalinfrastructuur niet beschikbaar is, laten wij dat tijdig weten via e-mail. Er wordt dan bekeken of er een inhaalles ingepland kan worden.

Privacy

1. Algemeen

In onderstaande privacyverklaring willen wij een duidelijk inzicht geven in hoe wij omgaan met gedeelde persoonsgegevens. Er wordt discreet en zorgvuldig omgegaan met jouw gegevens om maximale privacy te waarborgen.

We baseren ons hiervoor op de geldende wet- en privacyregelgeving van 8 december 1992 en de Algemene Verordening Gegevensverwerking (EU Verordening 2016/679).

Dat houdt het volgende in:

 • je persoonsgegevens worden enkel verwerkt in dienst van deze privacyverklaring, enkel voor wat nodig is voor de doeleinden van onze organisatie;
 • we vragen je toestemming om je persoonsgegevens te verwerken indien nodig;
 • we nemen passende technische en organisatorische maatregelen met maximale beveiliging van je privacy tot gevolg;
 • we verspreiden geen persoonsgegevens aan derden, tenzij dat nodig is voor de uitvoering van de doeleinden van onze organisatie;
 • we zijn op de hoogte van jouw rechten als betrokken persoon, we respecteren die en informeren je hierover via duidelijke communicatie;
 • de verantwoordelijke voor de verwerking van je persoonsgegevens voor de doeleinden in deze privacyverklaring is vzw YDE, dansstudio Mudita, Prinses Clementinalaan 112/302, 9000 Gent, info@dansstudiomudita.be

2. Verwerkingsdoeleinden en rechtsgronden

Je persoonsgegevens worden verwerkt op basis van de contractuele relatie als gevolg van jouw inschrijving en op basis van een gerechtvaardigd belang voor de volgende doeleinden:

Voor bestuursleden, medewerkers, vrijwilligers en personeel:

 • personeelsbeheer: personeelsadministratie, administratie medewerkers, vrijwilligers en bestuurders, lidmaatschap en verzekering, opleidingen, aanvragen subsidies
 • organisatie van activiteiten: lessen, dansvoorstellingen, danswedstrijden, workshops, danskampen en evenementen

Voor leden:

 • Ledenbeheer: inschrijvingen, lidmaatschap en verzekering, ledenlijsten en contactgegevens, medische fiches, aanvragen subsidies
 • organisatie van activiteiten: lessen, dansvoorstellingen, danswedstrijden, workshops, danskampen en evenementen

Om je op de hoogte te houden van onze activiteiten (direct marketing), om beeldmateriaal en foto's te verwerken voor commerciële doeleinden en om onze dansschool te promoten, vragen wij bij inschrijving jouw goedkeuring om je gegevens voor deze doeleinden te gebruiken. Deze goedkeuring kan je altijd terugtrekken zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking van deze goedkeuring.

Persoonsgegevens van minderjarigen (jonger dan 18 jaar) worden enkel verwerkt mits goedkeuring van de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

3. Welke persoonsgegevens?

We verwerken de volgende persoonsgegevens:

 • identificatiegegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail.
 • persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum.
 • gevoelige gegevens: medische fiches (enkel met voorafgaande schriftelijk goedkeuring).

4. Wie verwerkt je persoonsgegevens?

 • bestuursleden
 • personeelsleden
 • medewerkers
 • vrijwilligers.

5. Worden je persoonsgegevens doorgegeven aan derden?

Jouw persoonsgegevens worden doorgegeven aan Danssport Vlaanderen in het kader van lidmaatschap, verzekeringen, subsidies, deelname of organisatie van danswedstrijden, alsook aan de overheid voor het bekomen van subsidies. Je persoonsgegevens worden ook doorgegeven aan bestuursleden, personeelsleden, medewerkers en vrijwilligers in het kader van de opgegeven doeleinden en voor zover nodig. Je persoonsgegevens worden enkel doorgegeven aan derden met wie wij een verwerkingsovereenkomst hebben gesloten of als we daartoe wettelijk verplicht zijn. We verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

6. Bewaartermijn

Persoonsgegevens worden bijgehouden gedurende de periode van lidmaatschap en tot 12 maanden daarna. Daarna worden ze verwijderd.

7. Beveiliging van de gegevens

De volgende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om je persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 • Alle personen die namens Dansstudio Mudita van jouw persoonsgegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
 • We maken back-ups van de persoonsgegevens om die te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

8. Jouw rechten met betrekking tot persoonsgegevens

Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van je persoonsgegevens die wij ontvangen hebben. Daarnaast kan je bezwaar indienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in jouw opdracht direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat we dat kunnen uitvoeren.

Volg je ons al op sociale media?
Wil je op de hoogte blijven van de laatste nieuwtjes bij dansstudio Mudita en danscompagnie Meraki? Of wil je de sfeer opsnuiven?
Volg ons dan zeker op Facebook, Instagram en TikTok!
Foto- en beeldmateriaal: met dank aan Hannah Van Eetvelde ||  Victor Stans  ||Ashley De Buck||Veronique De Cock|| Griet Gillisjans.